Home / Forum / Living in China

Lhalu wetland in Lhasa

Report

zaq

Jun 21, 2022, 14:12

Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)1 1694
Eric

wow!breath-taking